Eamont Bridge

Eamont Bridge courtesy Ann Bowker

Photo courtesy of Ann Bowker

Back to Bridges

Back to Cumbria Countryside